SRF60 Analog Flush mount Refrigeration Thermomemter

SRF60 Analog Flush mount Refrigeration Thermomemter